Skip to content
بایگانی تاریخ

باستان‌شناسان دانشگاه شیکاگو در راه ایران

پس از انتشار خبر کاوش‌های آتی باستان‌شناسان دانشگاه شیکاگو در تپه باستانی ابوفندوا، اظهارنظرهای گوناگونی در موافقت یا مخالفت با آن بیان شد و برخی از خبرگزاری‌ها و نشریات به فراوانی به این موضوع پرداختند. بخش میراث فرهنگی خبرگزاری ایسنا نیز با دلسوزی همیشگی به این مسئله پرداخت و در گزارشی با عنوان صادر نشدن […]

آبان یشت

اردویسور یشت/ آناهید یشت ای آناهید! ای نیك، ای تواناترین! اینك مرا این كامیابی فراز ده كه به ارجمندی به یك خوشبختی بزرگ دست یابم… خوشبختی‌ای كه در آن بهره و بخشش بسیار باشد، اسبانِ شیهه زننده و گردونه‌های برخروشنده و تازیانه‌های بانگ برانگیزاننده باشند… آن خوشبختی‌ای كه در آن پُر باشد از چیزهای خوشبو، […]

مهر یشت/ میترا یشت

پیمان‌نامه فراگیرترین و تأثیرگذارترین دین و آیین ایرانی پیشگفتار مهر یشت یا میترا یشت، دهمین یشتِ اوستا و از لحاظ مضمون پس از فروردین یشت، کهن‌ترین بخش آن است. این یشت در بزرگداشت و ستایش ایزد بزرگ و کهنِ ایرانی به نام «مهر» یا «میترا» (در اوستا «میثْرَه») ایزد پیمان، فروغ و روشنایی سروده شده […]

رام یشت

نیایش‌نامه ایزد صلح و آشتی پیشگفتار رام یشت پانزدهمین یشت اوستا است. این یشت در بزرگداشت و ستایش «اَنـدَروای» یا «وَیو» (وات/ وای) ایزد باد و هوا، و همچنین «رام» سروده شده است. «رام» در متون پهلوی به گونه «رامِـشْـنْ» یا «رامِش» و در اوستا به صورت «رامَنْ» یا «رامَه» به معنای صلح و سازش […]

بهرام یشت

رزم‌نامه ورهرام همیشه پیروز پیشگفتار بهرام یشت چهاردهمین یشت اوستا به شمار می‌رود. این یشت در بزرگداشت و ستایش «بهرام» ایزد بزرگ پیروزی و رزم‌آوری و شکننده یورش آورندگان، سروده شده است. «بهرام» در متون پهلوی به گونه «وَرَهْران» یا «وَرَهْرام» و در اوستا به صورت «وِرِثْـرَغْـنَـه» آمده است. بهرام یشت از بخش‌های رزمی اوستا […]

هوم یشت

سرودهای سپندترین گیاه ایرانی ای هوم! ستایش بر ابرها و باران، رویاننده اندام تو بر ستیغ كوه‌ها. ستایش بر ستیغ كوهی كه تو بر آن می‌رویی. ستایش بر زمینِ بهره‌ور و پهناور، آن بخشنده در بر گیرنده تو. ستایش بر سرزمینی كه تو در آن رویانی، ای هوم! رویان بـاش بـر فـراز كـوه‌هـا، بالنده باش […]

تشتر یشت

نیایش‌نامه درخشان‌ترین ستاره آسمان خوشا به شما ای آب‌ها و ای گیاهان! خوشا به شما ای سرزمین‌ها! اینـك آب‌ها روانند در جـویـباران شـما؛ روانند به سوی كشتزاران شما، كشتزارهایی با بذرهای درشت‌دانه؛ روانند به سوی چـراگـاه‌هـای شما، چراگاه‌هایی با بذرهای ریـزدانـه. پیشگفتار تِـشْـتَـر یشت كه تیشْـتَـر یشت و تیر یشت نیز نامیده می‌شود، هشتمین یشت […]

زامیاد یشت

در بزرگداشت فـرّ زرین کیانی تا كه «آنـان» جهـانی تـازه بنـیاد كنند؛ جـهـانـی پـیـر نشونـده، نـمـردنی، تباهی ناپذیر، ناپژمردنی؛ جهانی همیشه زنده، همیشه بالنـده و كامروا. پس آنگاه «او» پدیدار شود و گیتی را به آرمان خود تازه كند. پیشگفتار زامیاد یشت، نوزدهمین یشت اوستا با نام‌های كیان یشت و خْوَرِنَه یشت به معنای یشتِ […]

اشی یشت/ ارت یشت

ایزدبانوی نگاهبان شکوفه‌های بهاری ای اَشـی نیک! براستی خوشا به کسی که تو یارش باشی، یار من باش تو ای بخششگر، ای توانا. (بندهای گوناگون) پیشگـفـتـار اَرْتْ يشت كه اَرْدْ يشت و اَشی يشت نيز ناميده می‌شود، هفدهمين يشت اوستا بشمار می‌رود. اين يشت در بزرگداشت و ستايش «اَرْت» يا «اَشی»، ايزد بانوی دارايی و […]web analytics