Skip to content
بایگانی تاریخ

یادداشت‌های پراکنده سال ۱۳۹۵

بدرود با فیدل: (۶ آذر ۱۳۹۵) فیدل کاسترو از رهبرانی بود که تکرار نشدنی‌اند. رهبری که به‌رغم بعضی انتقادهای بحق یا نابحق، در بغل گوش آمریکا کشوری ساخت بدون بیسواد، بدون معتاد، بدون دزد، بدون گدا، بدون تبعیض طبقاتی، بدون سرمایه‌دار، بدون گرسنه، بدون کودک کارگر و بدون بهره‌کشی. کشوری ساخت با حق تحصیل رایگان و برابر برای همه، با حق پزشکی و درمان رایگان و برابر برای همه، با حق برخورداری از خانه مسکونی برای همه و با حق داشتن کار برای همه. کشوری ساخت که نه کشور دیگری را استثمار کرد، نه به استثمار کشور دیگری در آمد و نه جنگ و آدمکشی به راه انداخت. کشوری ساخت با شاخص توسعه انسانی بسیار بالا (۰٫۸۱۵) و با نرخ تورم ۱٫۵ درصد. کشوری ساخت که از نظر بنیاد جهانی طبیعت تنها کشوری در جهان است که دارای استانداردهای مصوب جهانی در زمینه توسعه پایدار است (توسعه با در نظرداشت حفظ طبیعت و منابع طبیعی و رعایت نظام‌های حیاتی). بی‌گمان همه اینها در حالی امکان بروز یافته که قابلیت‌ها و شایستگی‌های اجتماعی در پذیرش و اجرای آنها وجود داشته است. درود به کوبا و مردمش و به خاطره ماندگار فیدل. […]web analytics