Skip to content
بایگانی تاریخ

یادداشت‌های پراکنده سال ۱۳۹۶

افتتاح نمایشگاه دانشنامه دانش‌آموز: (۱ تیر ۱۳۹۶) نمایشگاه و فروشگاه دائمی دانشنامه دانش‌آموز برای معرفی و عرضه پوسترهای علمی و منابع آموزشی مصور و آشنایی و ارتباط نزدیکتر با مخاطبان خود آغاز بکار کرده است(+).web analytics