Skip to content
بایگانی تاریخ

یادداشت‌های پراکنده سال ۱۳۹۶

آغاز بکار مجدد وب‌سایت انجمن انسان‌گرایی : (۲۴ شهریور ۱۳۹۶) انجمن انسان‌گرایی ایران در دی‌ماه ۱۳۹۴ تأسیس شده و در بهمن‌ماه همان سال به عضویت اتحادیه بین‌المللی اومانیست درآمده است. وب‌سایت رسمی انجمن(+) پس از یک دوره توقف از شهریورماه ۱۳۹۶ مجدداً فعال شده است. مطالب متنوع انجمن مستقل انسان‌گرایی را دنبال کنید و در صورت علاقه با آن همکاری نمایید.web analytics