Skip to content
بایگانی سال ۱۳۹۸

یادداشت‌های پراکنده سال ۱۳۹۸

درس‌های مهم، کوتاه و فراموش شده تاریخ: (۱۲ دی ۱۳۹۸) «شاید مرد فرودست تسلیم باشد، اما در خانواده‌اش یکی هست که طغیان می‌کند». بخشی از یک کتیبه سومری متعلق به هزاره سوم قبل از میلاد.

ادامه یادداشت‌های پراکنده »web analytics