Skip to content
 

از پشت پنجره اتاق

پشت پنجره اتاقم کبوتری را می‌توان دید که آواز می‌خواند.
دورتر،
پارکی را می‌توان دید که بچه‌هایی در آن بازی می‌کنند.
خیلی دورتر،
دماوند را می‌توان دید که هر بامداد خورشید از پشت آن بالا می‌آید.

پرنده می‌تواند پرواز کند،
بچه‌ها می‌توانند بدوند،
اما دماوند محکم سر جای خود نشسته است.web analytics