Skip to content
 

نبودن تو

هنوز آب‌ها می‌جوشیدند و آبشارها می‌خروشیدند. هنوز صدای مرغابی‌های مهاجر می‌آمد که از بالای بلوط‌ها می‌گذشتند و به گرمسیری می‌رفتند. صدای آب‌ها و بادها و مرغابی‌ها در هم پیچیده بود. فقط تو نبودی و صدای تو.web analytics