Skip to content
 

چاپ سوم کتاب سرودهایی از اوستا

انتشارت نوید شیراز خبر از انتشار چاپ سوم کتاب «سرودهایی از اوستا» داده است. چاپ اول و دوم این کتاب در سال 1380 منتشر شده بود و مدتی طولانی نایاب بود.

سرودهایی از اوستا

«اینک می‌ستاییم آب‌ها را،
آب‌های ایستا و روان را،
رودها و چشمه‌ساران را،
آبشارهای فروریزنده را.

اینک می ستاییم روان‌های چارپایان را،
آن نمودهای زندگانی را.

اینک می‌ستاییم آب‌های چشمه‌ساران را،
می‌ستاییم جویباران را،
می‌ستاییم پیوستگاه‌های رودها را،
می‌ستاییم راه‌ها را،
می‌ستاییم کوه‌های سرچشمه آب را،
می‌ستاییم آبگیرها را،
می‌ستاییم کشتزارهای سودمند گندم را،
می‌ستاییم زمین و آسمان را،
می‌ستاییم باز تیزنگرنده را،
می‌ستاییم بلندترین چکاد البرز را.

می‌ستاییم زمین را و همه چیزهای خوب را،
می‌ستاییم ابرها و چشمه‌ساران البرز را،
می ستاییم دریاری فراخکرت را،
می‌ستاییم هوم زرین‌شاخه و بزرگوار را،
می‌ستاییم هوم جهان‌بخش را.

می‌ستاییم چهار اسب سپید فروغمند در گردونه سروش را،
آن اسبان تازان‌ترند از دیگر اسبان،
تیزترند از باد،
تندترند از باران،
شتابنده‌ترند از ابرها.

 web analytics