Skip to content
بایگانی موضوع دل‌نوشته‌ها .

مزدک: قربانی صاحبان قدرت و ثروت و نیرنگ

اَیا آنکه تــو آفتابی همی، چه بودت که بر من نتابی همی؟ كنجكاوی و توجهی كه جوان كتاب‌خوانده و روشنفكر امروزی، به مزدك و مزدكیان و باورهای كهن در خود احساس می‌كند؛ بیشتر از هر چیز، بازتاب سخنانی است كه در طول تاریخ به مزدكیان روا داشته و به آنان نسبت داده‌اند. جوان تاریخ‌خوانده، بخوبی […]web analytics