Skip to content
 

شروع تازه!

بناهای بلند
.     ستون‌های استوار
.        درگاه‌های فراخ
.            گنبد کیهان

آسمان پهناور
.    خورشید درخشان
.        ابرهای شتابان
.            زمین زاینده
.                زمان بی‌کرانه

چشم‌انداز‌هایی به فلک
.    روزنه‌هایی به خورشید
.        دریچه‌هایی به چهارسوی هستی
.            به پیوندگاه‌های زرین گنبد آبی با سبزه‌زارهای بی‌انتها
.                صدای گام‌های زمان

یک آسمان
.    یک خورشید
.        یک زمین
.            یک زمان
.                برای همه انسان‌ها
.                    برای دست‌های دوستی

آنک جایی برای نگریستن
.    برای اندیشیدن
.        برای درخشیدن
.            برای بالیدن
.                برای برخاستن
.                    برای حرکت
.                        برای شروع تازه!

بنگرید به: «پیشنهادی برای ساخت و احیای چارتاقی‌ها و سازه‌های خورشیدی».

web analytics