Skip to content
 

اختلال در سودجویی و مال‌اندوزی: تنها عامل اعتراض بازاریان

دل‌بستنِ مردم و روشنفکران به اعتراض‌ها و اعتصاب‌های بازاریان خطایی بزرگ است. بازار همیشه و همواره در فکر سودجویی و مال‌اندوزی است. بازار هر تصمیم و حرکتی را تنها با شاخص منافع مالیِ شخصی می‌نگرد. برای بازار هیچیک از مفاهیم حقوق شهروندی و حقوق انسان‌ها، نه تنها اهمیت ندارد که حتی بی‌معنا نیز هستند. بازار هیچگاه پشتیبان منافع مردم و منافع ملی نبوده است و هرگز با جایی بجز قدرت حاکم همراه و متحد نمی‌شود. بازار فقط و فقط در یک صورت دست به اعتراض می‌زند و بس: هنگامی که جیب و حساب بانکی خود را در خطر ببیند. در اینصورت نیز به سرعت و با کسب امتیاز و باج‌گیری و باج‌دهی و قربانی‌کردن آرمان‌های مردم تن به مصالحه‌ می‌دهد. چنین اعتراض‌هایی برای بازاریان چیزی بیش از یک ابزار برای نوع دیگری از معامله نیست. این قاعده همیشگی بازار بوده است؛ قاعده‌ای از دیرباز تاریخ تا به امروز و تا به فردا و فرداها.web analytics