Skip to content
 

رنج‌های بشری 111: دروغ‌های تاریخی و هویت تاریخی

اصرار بر بیان دروغ‌های تاریخی (هر قدر که زیبا باشند) در حکم تخریب هویت تاریخی، و مقابله با دروغ‌های تاریخی (هر قدر که دردآور باشد) در حکم پاسداشت هویت تاریخی است.

 web analytics