Skip to content
 

رنج‌های بشری ۱۱۳: توزیع ناسالم و فروپاشی قدرت

هرگاه که امکانات و فرصت‌ها نه بر اساس شایستگی که بر اساس سرسپردگی توزیع شده، بنیادهای قدرت موزعان را به سمت فروپاشی سوق داده است.web analytics