Skip to content
 

رنج‌های بشری ۱۴۰: بی‌تفاوتی زنان

رنج‌های بشری هنگامی آغاز شد که نخستین زن در حدود ۵۵۰۰ سال پیش آزادی خود را با امنیت اعطایی یک مرد-مالک مبادله کرد. و نیز از رازهای تاریخ بشری است که زنان با اینکه بیشتر قربانی زور و ظلم شده‌اند، اما همواره در قبال رنج‌های بشری و شناخت آنها بی‌تفاوت‌تر از مردان بوده‌اند.web analytics