Skip to content
 

رنج‌های بشری 207: نسبت دستمزد مردان به زنان در عصر هخامنشی

به موجب لوحه‌های تخت‌جمشید، نسبت متوسط دستمزد مردان به زنان حدود سه به دو بوده است. یعنی هر زن در شرایط برابر و برای کار یکسان، دو سوم مردان دستمزد می‌گرفته است. دستمزد زنان حدود یک لیوان جو در روز بوده که می‌توانسته‌اند با آن یک قرص نان بپزند.

اما به موجب لوحه شماره 99 از الواح باروی تخت‌جمشید، دریافته می‌شود که در مواردی این نسبت فاصله بیشتری می‌یافته است. به موجب این لوحه که به پرداخت دستمزد کارگران یا بردگان مقیم «اووادئیچَیَه» (مَتِسیش) تعلق دارد، صورت ثبت شده پرداخت غلات به شرح زیر است (اعداد تا دقت یک کیلو گرد شده‌اند):

پرداخت اول: 28 کیلو برای یک مرد، 28 کیلو برای چهار زن (دستمزد مردان چهار برابر زنان).
پرداخت دوم: 22 کیلو برای 48 مرد، 22 کیلو برای 120 زن (دستمزد مردان دو و نیم برابر زنان).
پرداخت سوم: 19 کیلو برای 31 مرد، 17 کیلو برای 146 زن (دستمزد مردان پنج برابر زنان).
پرداخت چهارم: 17 کیلو برای 23 مرد، 11 کیلو برای صد زن (دستمزد مردان هفت برابر زنان).

برای آگاهی بیشتر بنگرید به: بریان، پی‌یر، تاریخ امپراتوری هخامنشیان، ترجمه مهدی سمسار، جلد دوم، تهران، ۱۳۷۷، صفحه 901.

همچنین بنگرید به: «دو قرص نان جو در روز، دستمزد کارگر هخامنشی».web analytics