Skip to content
 

رنج‌های بشری ۲۶: حاکمان و تاریخ‌سازی

تاریخ و باستان‌شناسی آگاهانه، روشنگرانه و واقعگرایانه می‌تواند بنیادهای حکومت‌های توتالیتر را سست کند. به همین دلیل، بسیاری از حکومت‌ها یا بعضی از اپوزیسیون‌‌ها می‌کوشند تا شعارهای پوشالی و پهلوان‌پنبه سازی‌های عوام‌گرایانه را بجای باستان‌شناسی، تاریخ و فلسفه تاریخ بنشانند و آنها را بدل از اصل به خورد عوام محتاج به دستاویزهای تاریخی بدهند.web analytics