Skip to content
 

رنج‌های بشری ۲۷: تهییج توده‌ها با عوام‌فریبی

هنگامی که توده‌های کشورهای عقب‌افتاده بطور یکپارچه و گسترده از چیزی حمایت کنند و بدان تعلق خاطر نشان دهند، معمولاً نشانه ریشه دواندن یک عوام‌فریبی یا ابتذال بزرگ است. افکار عمومیِ چنین جوامعی به ندرت از موجودیت‌ها و کوشش‌های خردمندانه و عالمانه حمایت می‌کند و بر گرد آن حلقه می‌زند. در برخی نظام‌های سیاسی جهان امروز ترتیبی داده می‌شود تا درک متوسط عمومی از فهم و تشخیص چنین کوشش‌هایی عاجز باشد.web analytics