Skip to content
 

رنج‌های بشری ۲۹: سرکوب انسان به جرم نپرستیدن خدای حاکمان

ظلمی بود در حق بشر که با نام حقوق بشر از او خواستند که از پرستش خدای خود به نفع خدای دیگران چشم‌پوشی کند و او را بخاطر باورهای دینی‌اش سرکوب کردند. چنانکه داریوش هخامنشی در کتیبه بیستون آورده است: «آن خوزیان بد پیمان بودند و اهورامزدا از سوی آنان ستوده نمی‌شد. من اهورامزدا را می‌ستودم و با آنان چنان کردم که میل من بود» (کتیبه داریوش در بیستون، ستون پنجم، بند دوم).web analytics