Skip to content
 

رنج‌های بشری ۳۸: ناسیونالیسم و تنش میان مردم

می‌گویند استعمار از ساختن و پروردن ناسیونالیسم و ملی‌گرایی که موجب همبستگی مردم می‌شود، چه سودی می‌برد؟ اشتباه همین جا است! ناسیونالیسم هرگز موجب همبستگی میان مردم نشده است و نخواهد شد، بلکه همواره موجبات رویارویی و تنش میان انسان‌ها را فراهم کرده است.web analytics