Skip to content
 

رنج‌های بشری 41: یا فرشته یا دیو

از ویژگی‌های جوامع رو به انحطاط است که مطلق‌گرایی و جزم‌اندیشی چنان اوج می‌گیرد و ذهن‌ها چنان پولاریزه و دوقطبی می‌گردند که جز دو رنگ سیاه و سفید را نمی‌بینند و مشاعرشان از تشخیص دامنه خاکستری‌ها عاجز می‌ماند. در ذهن‌های ابتدایی و تربیت‌نشده چنین جوامعی فقط «فرشته» و «دیو» وجود دارد که همان‌ها نیز نه فرشته هستند و نه دیو.web analytics