Skip to content
 

رنج‌های بشری 42: حقارت عمومی و خارج‌پرستی

در جوامع رو به انحطاط احساس حقارت عمومی به جایی می‌رسد که هر چیزی هنگامی مهم و ارزشمند تلقی می‌شود و غروری برمی‌انگیزد که دیگران بدان توجه کرده باشند. هنگامی که نوروز را سازمان ملل به رسمیت بشناسد، هنگامی که هنرمندی را خارجیان تجلیل کنند، هنگامی که اثری باستانی را یونسکو به ثبت برساند و بطور خلاصه «هنگامی که دیگران او را آدم فرض کرده باشند».web analytics