Skip to content
 

رنج‌های بشری ۸۸: چنینم و نمی‌توانم جز این باشم

مبارزه نمی‌کنم برای پیروزی، فریاد نمی‌کشم برای شنیده شدن، تلنگر نمی‌زنم برای بیداری، تلاشم برای تغییر هیچ چیز نیست. فقط نمی‌توانم ساکت باشم، نمی‌توانم تسلیم شوم. چنینم و نمی‌توانم جز این باشم.web analytics