Skip to content
 

رنج‌های بشری ۹۱: زبان فارسی و خط لاتین

چه کاری بیشتر از نوشتن زبان فارسی به خط لاتینی می‌تواند ظلم به زبان فارسی و فرهنگ ایران باشد؟ نوشتن بی‌دلیل به زبان انگلیسی و یا نوشتن زبان فارسی به خط لاتینی، نشانه‌ای از احساس خودکم‌بینی در برابر فرهنگ جهانیِ غالب است. ای بسا آیندگان ما را برای این خوار شمردن و تحقیر فرهنگ بومی سرزنش کنند.web analytics