Skip to content
 

رنج‌های بشری ۹۲: راه عبور از دربند پارس

اگر آن روز فقط یک نفر بود که راه عبور از «دربند پارس» را به اسکندر نشان داد، امروز هزاران نفر وجود دارند. اما فرقشان در این است که آن یک نفر خود را وطن‌پرست نمی‌دانست و اینان می‌دانند.web analytics