Skip to content
 

رنج‌های بشری ۹۴: سپاسگزاری از کورش‌پرستان

اعتراف می‌کنم که بسیاری از مطالبی که در باره کورش در مجموعه رنج‌های بشری نوشتم، با الهام و ایده گرفتن از واکنش‌های بسیار «محترمانه» و «مؤدبانه» کسانی بود که خود را پیرو «آزادی بیان و حقوق بشر کورش بزرگ» و از «نژاد پاک آریایی» می‌دانستند. از همه آنان که موجب پربار شدن این نوشته‌ها شده‌اند و می‌شوند، صمیمانه س‍پاسگزارم.web analytics