Skip to content
 

ادعای متداول صلح و شادی در کتیبه نبوکدنصر

من صلح را در میان تمامی اقوام و همگی مردمان زیردست خود برقرار کردم. من برای همه مردم سرای شادی و خوشبختی فراهم کردم.

بخشی از کتیبه آجری نبوکدنصر- شاه بابل- بر دروازه ایشتار بابل و از جمله در: ایسرائل، ژرار، کوروش بزرگ، ترجمه مرتضی ثاقب‌فر، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، ص ۶۵.

همچنین بنگرید به: «ادعای متداول صلح و شادی و دادگری در کتیبه حمورابی».web analytics