Skip to content
 

معنای دوگانه و متضاد سکوت

سکوت و خوددداری از موضع‌گیری در برابر رویدادهای خشونت‌بار اخیرِ کشور، بسته به اینکه از سوی چه کسی سر زده باشد؛ دو معنای کاملاً متفاوت و متضاد دارد. سکوت وابستگان حکومت و کسانی که عرفاً در دایره حکومتداران یا حامیان آنان جا دارند، در برخی مواقع می‌تواند معنای مخالفت و گاه اعتراض را بدهد. اما سکوت غیروابستگان به حکومت و کسانی که عرفاً در دایره غیرحکومتی‌ها و مستقلان و یا منتقدان جا دارند، به حساب حمایت و رضایت گذاشته می‌شود.

در یک جمله می‌توان گفت که: سکوت موافقان معنای مخالفت می دهد و سکوت مخالفان معنای موافقت.web analytics