Skip to content
 

دردهای همیشگی ما

دردهای ما برقرار خواهد بود تا زمانی که از شخصیت‌های دینی یا ملی یا سیاسی یا تاریخی، قهرمان‌های مضحک خیالی می‌سازیم و آنها را به سرای نقدناپذیری و مطلق‌اندیشی سوق می‌دهیم. کسانی که ما را بر سر دار بردند و باز هم خواهند برد، بت‌های مقدسی هستند که خودمان آنها را ساختیم و پرداختیم. با کوبیدن چوب توهین و تخریب بر سر هر کسی که قصد نقد آنها را داشت.web analytics