Skip to content
 

فرق فیلم با کتاب

فرق فیلم با کتاب در این است که فیلم را بخاطر یک دیالوگ به عرش می‌برند و کتاب را بخاطر یک جمله به فرش می‌زنند.web analytics