Skip to content
 

قدرت‌های بزرگ و دیکتاتورها

قدرت‌های بزرگ تنها در یک صورت دست از حمایت دیکتاتورها بر می‌دارند و بجای حرافی‌های ظاهرسازانه به حمایت عملی از جنبش‌ها روی می‌آورند، و آن هنگامی است که گاو شیرده خود را به اندازه کافی دوشیده و پستانش را خشکانده باشند و نیاز به گاو شیرده دیگری داشته باشند.web analytics