Skip to content
 

این مقدس هراس‌انگیز

چقدر از واژه «مقدس» می‌ترسم. واژه‌ای که هرگاه بر چیزی نهاده شده، نوید تباهی زندگی و آزادگی، و به تاراج دادن هویت و هستی انسان‌ها را داده است.web analytics