Skip to content
 

راهی که راه راست نیست

گاهی از حرف‌هایم می‌رنجی و گاهی خوشنود می‌شوی. گاهی هم مخالف تو از حرف‌هایم می‌رنجد و یا خوشنود می‌شود. نمی‌دانی چگونه تکلیفت را با من روشن کنی. اما من نمی‌خواهم هیچکدام شما را رنج بدهم و یا خوشنود کنم. فقط به راه خودم می‌روم. راهی که «راه راست» نیست و هیچکس مسیر آنرا از قبل معین نکرده است. پیچ درپیچ است و به همه جا سَرک می‌کشد. گاهی به نزدیکی راه‌های شما می‌رسد و گاهی از آن دور می‌شود. بگذار خودم باشم، اگر مجبورم کنی آنطور باشم که تو دوست داری، ناچارم می‌کنی که یا به خودم دروغ بگویم و یا به تو.web analytics