Skip to content
 

این همه مشت که به خود می‌زنیم

اگر این همه مشت که به خود می‌زنیم به قله کوه کوبیده بودیم، تاکنون فرو ریخته بود.web analytics