Skip to content
 

بینوایی: حق مردم بی‌مطالعه

تیراژ متوسط کتاب در ایران به چند صد و گاه به چند ده جلد رسیده است. گرانی کتاب بهانه است. کتابی که قیمتش برابر با چند لیتر بنزین است. کتاب اگر مجانی هم باشد، کسی نمی‌خواند. خلوتی کتابخانه‌ها این را نشان می‌دهد. کتاب نمی‌خوانیم به این دلیل که همه چیز را می‌دانیم و نیاز به دانستن نداریم. آیا مردمی که نمی‌خوانند و نمی‌آموزند، اما در مورد همه چیز اظهارنظر می‌کنند، حق آرزوی وضعیت بهتر و رقابت با دیگران را دارند؟ آیا عقب‌ماندگی‌ها و بینوایی‌ها و فریب‌خوردن‌ها حقشان نیست؟web analytics