Skip to content
 

سماجت

برای موفقیت فقط یک چیز لازم است. آنچه که مگس دارد: سماجت.

سماجت ترکیبی است از: اراده، خستگی‌ناپذیری، جستجوی راه‌های تازه، بیباکی، ریسک‌پذیری، و مقداری پررویی.web analytics