Skip to content
 

دروغگویان و شعار راستی

دروغگویان بیشتر از هر کس شعار راستی سر می‌دهند تا سر خود را زیر برف آن پنهان کنند. اما غافلند که دمشان همیشه بیرون می‌‌ماند.web analytics