Skip to content
 

اشتراک‌ها و افتراق‌ها 1

هیچکدام ما شبیه یکدیگر نیستیم. اما می‌توانیم ضمن اینکه همدیگر را نقد می‌کنیم، قدر اشتراک‌ها را بدانیم و آنها را قربانی افتراق‌ها نکنیم.web analytics