Skip to content
 

فرق علم با ثروت

بزرگواری می‌گفت: ثروت را هر که دارد، می‌گوید ندارم؛ و علم را هر که ندارد، می‌گوید دارم.web analytics