Skip to content
 

کفتارها

کفتارها جیغ می‌کشند و تیزی دندان‌هایشان را نشان می‌دهند. خیال می‌کنند که باتلاق‌ها از چنگ و دندان می‌ترسند. باتلاق‌ها کفتارها را می‌بلعند. با همه ریسمان‌های کهنه و تازه‌ای که به آن چسبیده‌اند و با همه کسانی که یک سر ریسمان را در دست گرفته‌اند.web analytics