Skip to content
 

پایمال کردن حقوق دیگران، شیوه‌ای کهنه‌ در برخی فعالیت‌های سیاسی

امروز گروهی ناشناس و با نامی مستعار، ضمن ناديده گرفتن طبيعی‌ترين حقوق انسانی هر شخص،چند نامه با امضای من، به نشانی ايميل اشخاص بسياری فرستاده‌اند كه در آن نامه‌ها، ضمن ارائه مقاله‌های پيشين من در باره جشن سده، چندين شعار، اعلاميه و درخواست‌های سياسی ديگر را نيز از قول اين نگارنده به آن افزوده‌اند. من لازم نمی‌دانم براي اين كار ناشايست، به آنان اعتراض كنم؛ اما بسيار مايه تأسف است كه اشخاصی در پشت نام‌های مستعار و مكان ناشناخته، اعلاميه‌های خود را از زبان كسی بازگو می‌كنند كه نه در مكانی ناشناخته و دسترس‌ناپذير است و نه هرگز نوشته‌های خود را با نام مستعار می‌نويسد.

تصور نمی‌كنم لازم به توضيح باشد كه هر كس در فعاليت‌های فرهنگي خود، شيوه خاص خود را داشته و از زمان و شرايط هر سخنی آگاهي دارد. براستی نمی‌توانم درك كنم كه چگونه ممكن است اشخاصی با پايمال كردن طبيعی‌ترين حقوق انسانی هر كس و با آسيب رساندن به او، به «آزادی» و «اصلاح جامعه» بينديشند؟web analytics