Skip to content
 

یادی از استاد پرویز رجبی در نخستین سالگرد فراق او

دکتر پرویز رجبی

یکسال از درگذشت استاد فرزانه و بزرگوار، دکتر پرویز رجبی می‌گذرد. آن تاریخ‌نگار بزرگ و چیره‌دستی که علاوه بر دانش و آگاهی، از «بینش» حیرت‌انگیز و کمیابی برخوردار بود که به او توانایی تجزیه و تحلیل هوشیارانه و درک سریع «جعل» را می‌داد. او که آگاه به تاریخ ایران و شیفته این سرزمین و مردم بود، اما هرگز اجازه و فرصت نداد تا او را همچون عده‌ای دیگر، بازیچه ملی‌گرایی‌های سلطه‌طلبانه کنند. او که می‌شد در محضرش زانو زد و نکته‌ها آموخت، او که جانش لبریز از خرد و قلب مهربانش لبریز از احساسات بی‌شائبه بود:

اگر دستم هنوز زنده می‌بود
از خوشبوترین یاس جهان
تندیسی می‌ساختم،
از مادری به بزرگی یک شیشۀ عطر
با چادری چهار فصل.

پرویز رجبی/ ۱۸ تیر ۱۳۸۵web analytics