Skip to content
بایگانی کلیدواژه چهره مردم ایران

چهره مردم ایران: صداقت و ملاحت سیستانی

دختران سیستانی

دختران سیستانی، زابل، روستای قلعه رستم، عکس از غیاث‌آبادی

افتخارآفرینان ایران‌زمین مردم رنج‌کشیده و سازندگان اصلی فرهنگ و تمدن آن هستند و نه سلطه‌گرانی که با نام‌ها و شعارهای زیبا برای آنان رنج و شکنج به ارمغان آوردند. وقتی به این چشم‌ها و چهره‌ها دقیق می‌شویم، همگی یک ویژگی مشترک دارند: در چشمان همه آنان اندوه و رنجی نشسته است که ریشه در ظلم و «رنج‌های بشری» دارد.

چهره مردم ایران: هنرمندی و رنگارنگی قشقایی

زن قشقایی

زن قشقایی، فیروزآباد، عکس از غیاث‌آبادی

چهره مردم ایران: صمیمیت و صفای گیلک

مرد گیلک

مرد گیلک، رامسر، عکس از غیاث‌آبادی

چهره مردم ایران: نازندگی و تازندگی بویراحمدی

زن لر

زن لر بویراحمدی، یاسوج، عکس از غیاث‌آبادی

چهره مردم ایران: استقامت و استواری کردان یارسان

کرد اهل حق

کرد یارسان (اهل حق)، سرپل ذهاب، عکس از غیاث‌آبادی

چهره مردم ایران: شهامت و اتحاد چهارمحالی

دختر چارمحالی

دختر چارمحالی، شهرکرد، عکس از غیاث‌آبادی

چهره مردم ایران: مهر و محبت کردان کرماشانی

زن کرد

کرد کرماشانی، هرسین، عکس از غیاث‌آبادی

چهره مردم ایران: چیرگی و چابکی سرخ‌پوشان قزلباش

ترک قزلباش

ترک قزلباش، مینودشت، عکس از غیاث‌آبادی

چهره مردم ایران: زبان‌دانی و تاریخ‌نوردی خراسانی

مرد تربت جام

مرد تربت جام، عکس از غیاث‌آبادی

چهره مردم ایران: شهامت و وقار کلاتیان

زن کلاتی

زن کلاتی، زاوین، عکس از غیاث‌آبادی

چهره مردم ایران: صبوری و تحمل دیزبادیان

اسماعیلیه دیزباد

زن دیزبادی، نزدیک نیشابور، عکس از غیاث‌آبادی

چهره مردم ایران: رنج و پایداری بلوچ

مرد بلوچ، سراوان

مرد بلوچ، سراوان، عکس از غیاث‌آبادی

چهره مردم ایران: اصالت و دیرینگی کرد کرمانجی

اصالت و دیرینگی کرد کرمانجی

نارگُل بانو، کرد کرمانجی، شیروان، عکس از غیاث‌آبادیweb analytics