Skip to content
 

تو خُرد نمی‌شوی

هرگز تماشاچی صحنه‌هایی نمی‌شوم که می‌خواهند شخصیت انسان‌ها را خرد کنند و آنرا به نمایش همگانی بگذارند.

انسان شریف است. اما انسانی که از روی ناچاری و بخاطر نزدیکانش شخصیت خود را خرد می‌کند، شریف‌تر است.web analytics