Skip to content
 

یک روز شادمانی در میان روزهای ملتهب

امروز عروسی دخترم بود.

امیدوارم نسل‌های آینده در جامعه‌ای زندگی کنند که آزادی، عدالت و شرف انسانی بیش از هر اعتقاد و مکتب دیگری ارجمند و گرامی باشند.web analytics