Skip to content
 

اصطلاح «توهم توطئه» خود یک توطئه است

تمسخر نظریه توطئه و اصطلاح «توهم توطئه» خود یک توطئه است. تاریخ کشورهای ستم‌کشیده بخصوص در سده‌های اخیر آکنده است از دخالت‌ها و اعمال نفوذهای مخرب و پیدا و پنهان کشورهای استعماری. با این حال رسانه‌های استعماری برای رفع اتهام و دفع کسانی که هر ادعا و خبر کذبی را باور نمی‌کنند، می‌کوشند تا اینگونه فعالان و روشنگران و محققان پسااستعماری را با خیالبافانی که معتقد به دست پنهان آدم‌های فضایی و اجنه و نیروهای شیطانی و این قبیل مهملات هستند، در یک رده قرار دهند و همگی را معتقدان به نظریه توطئه قلمداد کنند.

اگر با وجود انبوهی از اسناد و متون تاریخی، هنوز هم کم و بیش در میان نسل جدید اشخاصی پیدا می‌شوند که تردیدی در این زمینه دارند، می‌توانند به عنوان مشتی نمونه خروار به آثار فریدون آدمیت و محمود محمود و بخصوص کتاب هشت جلدی او با عنوان «تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس» مراجعه کنند.

همچنین بنگرید به:

حمایت آمریکا و کشورهای غربی از مقامات و مسئولان اختلاسگر، کمک مالی به حزب پان ایرانیسم
کتاب‌ها و فیلم‌ها و رسانه‌های بدآموز: لزوم گردآوری آثار باارزش فرهنگی برای کودکان و نوجوانان

web analytics