Skip to content
 

دانشنامه دانش‌آموز

«دانشنامه دانش‌آموز»، ایده‌ای است که در دست بررسی و تألیف و تدوین قرار دارد. این دانشنامه منبع و مرجعی علمی برای نوجوانان و دانش‌آموزان خواهد بود تا بتوانند پاسخ کنجکاوی‌ها و پرسش‌های خود از جهان هستی و محیط پیرامونی را در آن بیابند و از بینش و دانش‌های پایه و دانستنی‌های بنیادینی که برای رشد علمی و آگاهی اجتماعی بدان نیاز دارند، برخوردار شوند.

در جهان ارتباطات کنونی، تأثیر سازنده یک دانش‌آموز دانش‌پژوه امروزی که دانشمند دانا و انسان‌دوست فردا خواهد شد، به تمام مردم جامعه کوچک پیرامونی خود و نیز به جامعه بزرگ بشریت خواهد رسید. هیچ درد و رنجی در دنیای امروز نیست که به دیگران سرایت نکند و هیچ تلاش سازنده‌ای نیست که نفع آن به همه مردم جامعه و به همه جهانیان نرسد.

دانش‌آموز فرهیخته و خردگرای معاصر می‌داند که شاید بتوان بدون «علم» زندگی کرد و نوعی زندگانی ابتدایی‌تر داشت، اما نمی‌توان بدون «صلح» زندگی کرد. می‌داند که بدون «علم» بخشی از زندگی از دست می‌رود و بدون «صلح» کل آن. او آموخته است که علم را در معیت صلح و دوری از خشونت و نیز در همراهی با توسعه، تفاهم، تحمل، تقارب فرهنگ‌ها و زبان‌ها، و دیگر ارکان زندگی آشتی‌جویانه بشری قرار دهد.

دانش‌آموز آگاه و رشدیافته امروز، ضمن تلاش برای دستیابی به علم، برای فرهنگ صلح و برای رفع هر نوع تبعیض نژادی و برترانگاری می‌کوشد و می‌داند که تفاخرهای امروز به تهاجم‌های فردا منجر خواهد شد. می‌داند که هیچکس به حکم سرنوشت و از بدو تولد بر انسان دیگر برتری ندارد و هیچ انسانی، مذهب و زبان و تبار و قومیت و خانواده و کشور و دیگر متعلقاتی را که با انتساب قهری به آنها متولد شده، خود انتخاب نکرده است. او بخوبی می‌داند کسانی دوستان بشریت هستند که به خوشبختی نوع بشر فارغ از هر نوع تعلقی می‌اندیشند و تفاوت‌های بشری را به چشم تنوع گل‌های زیبای یک گلستان رنگارنگ و عطرآگین می‌نگرند.

همچنین بنگرید به:

کتاب‌ها و فیلم‌های بدآموز: لزوم گردآوری آثار باارزش فرهنگی برای کودکان
ترویج باستان‌گرایی و جنگ‌افروزی در کتاب‌های درسی مدارس

web analytics