Skip to content

در باره رضا مرادی غیاث آبادی

About Reza Moradi Ghiasabadi and Persian Studies

رضا مرادی غیاث آبادی

Reza Moradi Ghiasabadi (born 1964) is a Iranian researcher into History and Archaeology. He research projects explaining post-colonial archaeology (hegemonic archaeology), Persian archaeoastronomy and on the functionality of the tetrapylons as solar structures.

He is the author of The Sun in Tetrapylon (A Report on Discovering the Relationship between Tetrapylons, Time and Variation in the Declination of the Sun), Irania Encyclopedia, Persica Photo-Encyclopedia, An Introduction to Civil Relations in Ancient Societies and Formation of Hegemony, Archaeological Forgery and Human Sufferings, and other books. He lives in Tehran.

پژوهش‌های ایرانی نام عمومی کتاب‌ها و وب‌سایت رسمی رضا مرادی غیاث‌آبادی است*. پژوهشگر مستقل مطالعات باستانی و سیر تطور و تکامل انسان و فرهنگ‌ها و تمدن‌های نواحی ایران، آغازگر و بنیانگذار دانش اخترباستان‌شناسی در ایران، جستجوگر و کاشف ملاحظات کیهانی و جهت‌گیری‌های خورشیدی در معماری چهارطاقی و الگوهای چلیپایی باستانی، تطبیق‌گر نام‌های اسطوره‌ای کهن اوستا و شاهنامه با پدیده‌های کیهانی و جغرافیایی، شناساننده کتیبه‌های کهن کن‌چرمی و کفترلی به عنوان نخستین نمونه‌های خط صخره‌ای پیش‌عیلامی، منتقد اجتماعی و فعال ضد تقلب در باستان‌شناسی، نویسنده و تاریخ‌نگار انسان‌گرا، مبارز و روشنگر علیه مردم‌فریبی و بهره‌کشی از توده‌ها با تاریخ‌سازی‌های ناسیونالیستی و ایدئولوژیکی و سلطه‌گرایانه، مؤسس «انجمن انسان‌گرایی ایران» (تعطیل شده)، فرهنگ‌نویس و پیشگام تألیف «فرهنگنامه ایران»، نخستین دائره‌المعارف یا دانشنامه فارسی با موضوع ایران، پدیدآورنده «فرهنگنامه عکس ایران»، نخستین فتو-انسیکلوپدیا در ایران، و مؤلف کتاب‌های دیگری از سال ۱۳۷۲ به بعد از جمله: «چارتاقی‌های ایران» (خورشید در چارتاقی)، «درآمدی بر شکل‌گیری مناسبات مدنی جوامع باستان و غلبه سلطه‌گری»، «باستان‌شناسی تقلب و رنج‌های بشری»، و پوسترهای آموزشی «دانشنامه دانش‌آموز».

* غیاث‌آبادی در هیچ شبکه اجتماعی حضور ندارد و مطالب آنلاین او صرفاً در همین وب‌سایت منتشر می‌شود.

او می‌گوید:

– هزاران سال است که انسان را به زنجیر کشیده‌اند. انسان دیروز را با زور و قوای تسلیحی، و انسان امروز را با فریب و قوای تبلیغی. جامعه‌ای که برای کاستن از رنج انسان امروز و نسل‌های فردا دست به روشنگری بزند، جامعه‌ای انسانی‌تر، سالم‌تر، آبادتر و آزادتر خواهد بود و توان ساختن آینده‌ای بهتر و پرورش نسل‌هایی خوشبخت‌تر را خواهد داشت.

– در دوران معاصر، «مردم‌فریبی» عامل اصلی سلطه بر کشورها و بهره‌کشی از انسان‌ها در جوامع زودباور است. امروزه دروغ و تقلب- دو بازوی فریبگری- همچون دود سیاهی جامعه ایران را در بر گرفته است. نجات اینگونه جوامع هنگامی ممکن می‌شود که مبارزه توأمان با مردم‌فریبی و زودباوری تبدیل به جنبشی پیشرو و فراگیر در جامعه شود. آن هنگام که تعداد هر چه بیشتری از افراد مطلع جامعه در قبال فریب توده‌ها و بهره‌کشی‌ها و رفتارهای ضدبشریِ ناشی از آن با شجاعت و به صراحت روشنگری و انتقاد کنند. مبارزه‌ای بی‌خشونت‌ با جهل و ظلمِ حاصل از جهل که از روی درک مسئولیت اجتماعی و برخلاف همدستی‌های معمولِ منفعت‌طلبانه یا سکوت‌های عافیت‌جویانه انجام پذیرد. رهایی در مبارزه با کسانیست که دروغ می‌فروشند و ثروت و قدرت از جهل توده‌ها می‌اندوزند. نباید از کسانی بود که دروغ می‌فروشند و نان از جهل توده‌ها می‌خورند.

– نوعی از فریب انسان‌ها که از طریق تبلیغ شوونیسم و ناسیونالیسم و باستان‌گرایی انجام می‌شود، به منظور تربیت نسل مطیع و دست‌آموزی صورت می‌گیرد که بدون هیچ مقاومت و اراده‌ای، مجری سیاست‌های سلطه‌گرانه شود. نسلی که با القائات مبتنی بر ستایش جهان‌گشایان و افتخار به مرزهای پهناور و جان‌نثاری به پای خاک پاک، به آسانی متقاعد به جنگ شود و بتواند با احساسات تحریک شده، اسلحه در دست بگیرد و خود را قربانی اهداف استعماریِ تجاوزطلبان و جنگ‌افروزان و اسلحه‌فروشان کند. که بتواند تحت تأثیر انواع مغزشویی‌های برگرفته از مذهب و ملیت و قومیت و زبان و تاریخ تحریف شده و افتخارات کاذب و اشعار حماسی و موسیقی مهیّج و برتر دانستن خود و پست دانستن دیگران، همنوع و همسایه خود را موجودی بی‌ارزش و دشمن خود فرض کند و حمله به او را «افتخار ملی» و «آزادسازی کشورها» بداند. آنهم در خاورمیانه ملتهب از جنگ‌های مکرر که بیش از هر چیز دیگری، به ترویج صلح و به تربیت نسل پیرو همزیستی بشری و ارزش‌های انسانی نیازمند است.

زندگینامه رضا مرادی غیاث آبادی

غیاث آبادی در زیگورات چغازنبیل، نوروز ۱۳۷۲

web analytics